Muzyka dla czarnych gołębi
Music For Black Pigeons
Niewinność
Innocence
Apolonia, Apolonia
Apolonia, Apolonia
Upadek
The Fall
Wszystko, co zostało do zobaczenia
All That Remains To Be Seen
Sowieckie przystanki autobusowe
Soviet Bus Stops
Dwukrotnie skolonizowana
Twice Colonized
Pod niebem Damaszku
Under the Sky of Damascus
Scena zbrodni
The Act of Killing
I król rzekł: "Co za fantastyczna maszyna!"
And the King Said, What a FANTASTIC MACHINE
Trzy pokoje melancholii
The 3 Rooms of Melancholia