Regulamin przyznawania i wydawania akredytacji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Warszawie

Regulamin sprzedaży, przyznawania i wydawania akredytacji 20. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Warszawie

 

 1. Definicje

  1.1.„Festiwal” - 20. warszawska edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, organizowana w dniach 12-21 maja 2023 r.
  1.2. „Uczestnik” - osoba biorącą udział w Festiwalu. Uczestnikiem są wyłącznie osoby, które posiadają spersonalizowaną „Akredytację” (INDUSTRY lub MEDIA)
  1.3. „Organizator” – organizator Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity - Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919, NIP: 5262757178, REGON: 015682568
  1.4. „Akredytacja” - (INDUSTRY lub MEDIA) - akredytacja na 20. warszawską edycję Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, to odpłatny identyfikator zawierający imię, nazwisko, nazwę firmy/instytucji oraz wizerunek Uczestnika, upoważniający do uczestnictwa w Festiwalu. Akredytacja upoważnia do otrzymania „Wejściówki” na seanse filmowe odbywające się w warszawskich kinach, w których pokazywane są filmy w ramach „Festiwalu”.
  1.4.1.  „Akredytacje" medialne mogą być przyznane tylko aktywnym zawodowo dziennikarzom, pracującym dla mediów o znacznym zasięgu (nakładzie), którzy będą relacjonowali 20. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity.
  1.4.2. „Akredytacje" industry są przyznawane osobom, których aktywność zawodowa związana jest z filmem.
  1.5 „Operator” – podmiot niezależny od Organizatora zajmujący się sprzedażą „Akredytacji”. Operatorem jest Eventim Sp. z o.o. z siedzibą w przy Al. Jerozolimskie 25, 00-508 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000213454, REGON: 015765917, NIP: 5262774751
  1.6 „Wejściówka” – to bilety wstępu na seanse filmowe odbywające się w warszawskich kinach, w których pokazywane są filmy w ramach Festiwalu. Wejściówki są wydawane „Centrach Festiwalowych”. 
  1.7 „Centrum Festiwalowe” – punkt obsługi Uczestników ulokowany w  poszczególnych kinach, w których organizowany jest „Festiwal”. Centra Festiwalowe są odpowiedzialne za wydawanie „Wejściówek” Uczestnikom; 
  1.8. „Operator systemu płatniczego” – serwis dotPay, prowadzony przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Pastelowej 8, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda    w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca numer NIP 779-236-98-87, NIP EU PL7792369887, numer REGON 301345068.
 2. Zakup „Akredytacji” jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem „Operatora”. Organizator jak również Operator w celu zakupu Karnetu udostępni formularze rejestracyjne i zakupowe na prowadzonych przez siebie stronach internetowych.  

 3. W celu zakupu akredytacji na stronie internetowej Organizatora niezbędne jest:

  1. wypełnienia o wszystkie wymagane dane formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronnie Organizatora. W szczególności podania danych zawierających imię i nazwisko oraz firmę/instytucję Uczestnika i wybrania odpowiedniego rodzaju akredytacji (INDUSTRY lub MEDIA).

  2. po otrzymaniu akceptacji wniosku i dokonania płatności, którą należy uiścić do 23 kwietnia 2023 r. przy użyciu płatności elektronicznej za pośrednictwem Operatora systemu płatniczego. Nieopłacone zamówienia będą automatycznie anulowane 24 kwietnia 2023 r. 

  3. akceptacji wymaganych dokumentów oraz regulaminów niezbędnych do realizacji zamówienia.

 4. W celu zakupu akredytacji na stronie internetowej Operatora niezbędne jest:

  1. wypełnienia o wszystkie wymagane dane formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronnie Operatora. W szczególności podania danych zawierających imię i nazwisko oraz firmę/instytucję Uczestnika i wybrania odpowiedniego rodzaju akredytacji (INDUSTRY lub MEDIA).

  2. po otrzymaniu akceptacji wniosku i dokonania płatności, którą należy uiścić do 23 kwietnia 2023 r. przy użyciu płatności elektronicznej za pośrednictwem Operatora systemu płatniczego. Nieopłacone zamówienia będą automatycznie anulowane 24 kwietnia 2023 r. 

  3. szczegółowe informację o zasadach nabycia Karnetów za pośrednictwem Operatora znajdują się na stronie „Operatora” oraz w Regulaminie Operatora dostępnym pod adresem https://www.eventim.pl/campaign/terms/

  4. „Operator” może wystawić fakturę za zakup „Akredytacji” – po zgłoszeniu chęci otrzymania faktury w formularzu rejestracyjnym przez osobę kupującą „Akredytację”.

 5. Sprzedaż „Akredytacji” i formularz akredytacyjny zostają uruchomione 1 marca 2023 r.

 6. „Akredytacje” są przyznawane w oparciu o dane z formularza akredytacyjnego, którego wypełnienie będzie możliwe do 17 kwietnia 2023 r. i w przypadku przyznania „Akredytacji” dokonania płatności najpóźniej do 23 kwietnia 2023 r.

 7. Po wypełnieniu oraz przesłaniu formularza rejestracyjnego nie ma możliwości zmiany wprowadzonych danych. Osoba wypełniająca formularz zobowiązana jest do należytego jego wypełnienia oraz zachowania szczególnej ostrożności. Osoba wypełniająca formularz odpowiada za wszelkie błędy/omyłki/nieścisłości w wprowadzonych w formularzu danych, a Organizator oraz Operator nie ponoszą odpowiedzialności za błędy/omyłki/nieścisłości wprowadzone w formularzu rejestracyjnym.    

 8. „Organizator" zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania „Akredytacji”.

 9. „Organizator” o przyznaniu lub odmowie udzielenia „Akredytacji” poinformuje, wysyłając informację na adres mailowy podany w zgłoszeniu, nie później niż 18 kwietnia 2023 r.

 10. Po wypełnieniu procedury opisanej w pkt. 3 lub 4 należy dostarczyć do Organizatora zdjęcie Uczestnika, które zostanie umieszczone na identyfikatorze.. Zdjęcie posłuży do identyfikacji właściciela „Akredytacji”. Zdjęcie należy wysłać Organizatorowi na adres mailowy: ewelina@againstgravity.pl nie później niż do dnia 23 kwietnia 2023 r. Wiadomość e-mail powinna zawierać w tytule: "Akredytacja + imię i nazwisko”, w treści maila należy podać numer zamówienia, który jest widoczny w elektronicznym bilecie Ticketdirect, który można pobrać po dokonaniu płatności.

 11. Zdjęcie powinno spełniać wymogi takie same lub najbardziej zbliżone do zdjęć zawartych w dokumentach tożsamości tj. powinno być aktualne, na zdjęciu osoba nie może mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają jej rozpoznanie, zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków, a twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Zdjęcie nie powinno przekraczać 2 MB oraz powinno spełniać minimalne wymiary 400x400 pikseli, w formacie PNG, GIF lub JPG.

 12. Brak przesłania zdjęcia do powyższej daty uniemożliwia wyrobienie Akredytacji oraz oznacza brak możliwości uczestnictwa w Festiwalu, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 13. Zdjęcie zostanie wydrukowane na docelowej Akredytacji i będzie wykorzystywane do celów identyfikacji posiadacza Akredytacji, zapobiegania nadużyciom jak również zapewnienia właściwej organizacji oraz bezpieczeństwa Festiwalu. Wszystkie Akredytacje muszą zawierać wyraźne i aktualne zdjęcie twarzy Uczestnika , nieodpowiednie lub nieaktualne zdjęcie może spowodować odmowę uczestnictwa w Festiwalu. Przesłanie nieodpowiedniego zdjęcia może opóźnić wydanie Akredytacji lub spowodować odmowę uczestnictwa w Festiwalu, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 14. Akredytacja może być wykorzystywana wyłącznie przez danego Uczestnika, którego dane osobowe są zgodne z danymi zamieszczonymi na  Akredytacji. Akredytacji nie można przekazywać ani pożyczać innym osobom, nie może być również wykorzystywana w celu uzyskania Wejściówek i korzyści dla jakichkolwiek innych osób.

 15. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających wprowadzanie danych bez ingerencji człowieka. Organizator zastrzega prawo do anulowania Akredytacji  zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

 16. Sprzedaż Akredytacji trwa do 23 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania puli Akredytacji.. Liczba „Akredytacji” jest ograniczona. Akredytacje  sprzedawane są w cenie 170  zł. Po otrzymaniu akceptacji zgłoszenia, Akredytację należy opłacić do 23 kwietnia 2023 r.

 17. Organizator” zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży „Akredytacji” w każdej chwili bez podania przyczyny.

 18. Zakupioną „Akredytację” można odebrać wyłącznie w Kinotece w Centrum Festiwalowym od 11 maja 2023 r. od 15:00 do 20:00 (dnia poprzedzającego start festiwalu) do 21 maja 2023 r. (daty zakończenia warszawskiej edycji festiwalu). Zakupioną “Akredytację” może odebrać wyłącznie osoba, na której dane została zakupiona Akredytacja za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem lub jej pełnomocnik albo osoba posiadająca potwierdzenie zakupu Akredytacji.

 19. Akredytacje mogą być weryfikowane podczas trwania Festiwalu pod kątem zgodności danych zawartych na Akredytacji z danymi posiadacza tej Akredytacji. Posiadacz Akredytacji ma obowiązek okazać dokument tożsamości celem dokonania weryfikacji danych. W przypadku, gdyby okazało się, iż dane zawarte na Akredytacji różnią się od danych posiadacza Akredytacji, Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Festiwal oraz wydania jej Wejściówki.  

 20. Uczestnicy posiadający Akredytację są uprawnieniu do odbioru „Wejściówek” na seanse filmowe. „Wejściówki” będą do odbioru w „Centrach Festiwalowych” we wszystkich festiwalowych kinach. Pula „Wejściówek” na poszczególne seanse dla osób posiadających „Akredytacje” jest ograniczona i niezależna od puli biletów sprzedawanych przez kasy kin. Brak otrzymania „Wejściówki” z powodu wyczerpania ich puli nie zamyka jednoznacznie drogi do obejrzenia filmu w innym terminie, ponieważ tytuły filmowe na festiwalu będą prezentowane kilka razy.

 21. „Wejściówki” odbiera się na seanse na dany dzień i dzień następny – nie ma możliwości odbioru ani rezerwacji "Wejściówek” na kolejne dni. 

 22. Na jedną Akredytację przysługuje jedna „Wejściówka” na dany seans.

 23. „Organizator” nie przyjmuje zwrotu zakupionych "Akredytacji" poza sytuacją zmiany terminu Festiwalu z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym rozporządzeń rządowych związanych z zaleceniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W takim wypadku akredytacje, które zostały zakupione przed ogłoszeniem nowej daty festiwalu zachowają swoją ważność w nowym terminie, będą mogły zostać także poddane zwrotowi – w zależności od decyzji osoby, która zakupiła Akredytację..

 24. "Akredytacja" nie upoważnia do wstępu na Galę Otwarcia oraz na Galę Wręczenia Nagród i ewentualne biletowane wydarzenia specjalne, jak np. koncerty i spotkania mistrzowskie 20. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity,

 25. Uczestników ”Festiwalu”, obowiązuje regulamin „Festiwalu” opublikowany pod adresem: REGULAMIN 20. MDAG w którym zawarte są szczegółowe informacje o zasadach oraz warunkach Festiwalu.

 26. Każdej osobie wypełniającej formularz, dokonującej zakupu Akredytacji bądź Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 27. Reklamacje dotyczące wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: kontakt@againstgravity.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe, imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis przyczyny reklamacji.

 28. Organizator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź nastąpi drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależnie od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.).

 29. Jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji, Organizator niezwłocznie wezwie osobę składającą reklamację do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 30. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do Operatora systemu płatniczego.

 31. Prawem właściwym do stosunków prawnych jest prawo polskie.

 32. Osoby korzystające z usług Organizatora ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w przypadku konsumenta w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym.

 33. Dane osobowe podane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie Polityka prywatności. Postanowienia Polityki prywatności są integralną częścią Regulaminu.

 34. Administratorem danych osobowych jest Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 (dalej jako "Organizator").   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: Organizator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek w następujących celach będących realizacją następujących prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (i) umożliwieniu Pani/Panu uczestnictwa w 20. warszawskiej edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, oraz zamieszczeniu danych osobowych w tym wizerunku na zindywidualizowanym identyfikatorze (Akredytacji) - co jest konieczne do zapewnienia właściwej organizacji oraz bezpieczeństwa Festiwalu.

 35. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją, szczegółowe informacje dotyczące okresu przetwarzania danych osobowych zostały Polityce Prywatności.

 36. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec marketingu bezpośredniego, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

 37. Organizator lub Operator przekazuje Operatorom systemów płatniczych dane osobowe oraz zezwala na ich wykorzystanie w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem w ramach systemu sprzedaży elektronicznej, a także w celu wypełnienia przez Operatorów systemów płatniczych obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww.  płatności.

 38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 39. „Organizator” zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego Regulaminu.

 40. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza  dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych  danych osobowych w tym imienia i nazwiska jak również wizerunku. Udostępnienie danych osobowych w tym wizerunku jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w 20. warszawskiej edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity

 

Zasady funkcjonowania akredytacji na 20. warszawskiej edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity

 

Akredytacja na 20. warszawską edycję Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity to imienny identyfikator upoważniający do wstępu na pokazy filmowe odbywające się w warszawskich kinach, w których pokazywane są filmy z programu 20. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity.

 

20. edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Warszawie odbędzie się w dn. 12-21 maja 2023 r.

Formularz akredytacyjny zostaje uruchomiony 1 marca 2023 r.

 

Akredytacje są przyznawane w oparciu o dane z formularza akredytacyjnego, o którego wypełnienie prosimy najpóźniej do 17 kwietnia 2023 r. 

 

Akredytacja jest imienna, tzn. jest wystawiana na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia.

 

Zamawiając akredytację, należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz dołączyć aktualne zdjęcie portretowe, które zostanie umieszczone na identyfikatorze. Zdjęcie posłuży do identyfikacji właściciela „Akredytacji”. Zdjęcie należy wysłać Organizatorowi na adres mailowy: ewelina@againstgravity.pl nie później niż do dnia 23 kwietnia 2023 r. Wiadomość e-mail powinna zawierać w tytule: "Akredytacja + imię i nazwisko”, w treści maila należy podać numer zamówienia, który jest widoczny w elektronicznym bilecie Ticketdirect, który można pobrać po dokonaniu płatności.

Zdjęcie powinno spełniać wymogi takie same lub najbardziej zbliżone do zdjęć zawartych w dokumentach tożsamości tj. powinno być aktualne, na zdjęciu osoba nie może mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają jej rozpoznanie, zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków, a twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Zdjęcie nie powinno przekraczać  2 MB , oraz powinno spełniać minimalne wymiary 400x400 pikseli, w formacie PNG, GIF lub JPG.

Akredytacje medialne mogą być przyznane tylko aktywnym zawodowo dziennikarzom, pracującym dla mediów o znacznym zasięgu (nakładzie), którzy będą relacjonowali 20. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity.

Akredytacje branżowe są przyznawane osobom, których aktywność zawodowa związana jest z filmem.

 

Poinformujemy o decyzji przyznania akredytacji, wysyłając informację na adres mailowy podany w zgłoszeniu, nie później niż 18 kwietnia 2023 r.

Należność za akredytację należy wpłacić po otrzymaniu informacji drogą mailową o przyznaniu akredytacji, przy użyciu płatności elektronicznej oferowanej na stronie mdag.pl, nie później niż 23 kwietnia 2023 r. Nieopłacone zgłoszenia akredytacyjne będą anulowane.

Zwrot akredytacji:

 

Organizator nie przyjmuje zwrotu akredytacji, poza sytuacją zmiany terminu festiwalu z przyczyn niezależnych od organizatora, w tym rozporządzeń rządowych związanych z zaleceniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.    W takim wypadku akredytacje, które zostały zakupione przed ogłoszeniem nowej daty festiwalu zachowają swoją ważność w nowym terminie, będą mogły zostać także poddane zwrotowi – w zależności od decyzji osoby, która zakupiła akredytację.

 

Odbiór akredytacji:

Akredytację po jej opłaceniu można odebrać wyłącznie w Kinotece Centrum Festiwalowym od 11 maja 2023 r. od 15:00 do 20:00 (dnia poprzedzającego start festiwalu) do 21 maja 2023 r. (daty zakończenia warszawskiej edycji festiwalu). Akredytację może odebrać osoba, na której nazwisko została zarejestrowana akredytacja, za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem.

 

Zasady korzystania z akredytacji na Festiwalu:

 

Osoby posiadające akredytację będą miały wstęp na projekcje w Warszawie za okazaniem odebranej wcześniej wejściówki na dany seans. Wejściówki dla osób posiadających akredytację będą do odbioru w Centrach Festiwalowych we wszystkich festiwalowych kinach w Warszawie.

 

Wejściówki odbiera się na seanse na dany dzień i dzień następny, nie ma możliwości odbioru ani rezerwacji wejściówek na kolejne dni.

 

Na jedną akredytację przysługuje jedna wejściówka na dany seans.

 

Akredytacja nie upoważnia do wstępu na Galę Otwarcia, Galę wręczenia nagród, biletowane koncerty i wydarzenia specjalne 20. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity.

 

*Pula wejściówek na poszczególne seanse dla osób posiadających akredytacje jest ograniczona. Nie zamyka to drogi do obejrzenia filmu, ponieważ tytuły na festiwalu będą prezentowany kilka razy.

 

Centra Festiwalowe w każdym kinie otwierają się na godzinę przed pierwszym seansem. Kończą pracę 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. Codziennie i dla każdego festiwalowego kina godziny pracy Centrów Festiwalowych są różne – w zależności od programu. 

 

 

 

 
Doc shop
Kup nasze filmy na DVD
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w: Polityce prywatności

OK